Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace

IČO: 04188101

s platností od 1. 9. 2021

Kontakty:

313 512 420 – kancelář

602 534 503 – kancelář

602 525 348 – ředitelka Monika Slachová

e-mail: info@sjrako.cz

Obsah

1. Úvodní ustanovení
2. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy
2.1 Práva a povinnosti strávníků
2.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků/studentů
2.3 Zákonní zástupci žáků/studentů mají právo
2.4 Zákonní zástupci žáků/studentů jsou povinni
2.5. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
2.6. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
3. Provoz a vnitřní režim školy
3.1 Účastníci stravování
3.2 Provoz školní jídelny
3.3. Cena stravného a platby
3.4. Vnitřní režim školní jídelny
3.5 Vnitřní řád školní jídelny, účinnost od 1. 9. 2021
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků/studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí
4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků/studentů a ostatních strávníků
4.2. Postup pro informování o úrazu
4.3. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole
5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona Č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci/studenti, zaměstnanci příslušných škol a ostatní strávníci v souladu s vnitřními předpisy ŠJ. Přihláškou ke stravování strávník souhlasí s vnitřním řádem a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce u ŠJ nebo na webových stránkách školní jídelny http://www.sjrako.cz/ (v hlavním menu). Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně ŠJ, u vedoucí ŠJ a na webových stránkách školní jídelny.

2. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školní jídelny

2.1 Práva a povinnosti strávníků

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků/studentů

2.3 Zákonní zástupci žáků/studentů mají právo

2.4 Zákonní zástupci žáků/studentů jsou povinni

2.5 Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školní jídelny

2.6 Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

3.1 Účastníci stravování

3.2 Provoz školní jídelny

Doba výdeje stravy:

3.3 Cena stravného

Věkové skupiny: Cena oběda:
Žáci 7 – 10 let 33,00 Kč
Žáci 11 – 14 let 36,00 Kč
Žáci 15 a více let 41,00 Kč
Učitelé 96,00 Kč
Cizí strávníci 96,00 Kč

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

3. 4 Vnitřní režim školní jídelny

3. 5 Vnitřní řád školní jídelny, účinnost 1. 9. 2021

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků/studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků/studentů a ostatních strávníků

4.2 Postup pro informování o úrazu

4.3 Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

Každý zaměstnanec ŠJ důsledně řeší a oznamuje vedení nebo ŠJ jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 1. 9. 2021

Pozbývá platnosti předešlý Vnitřní řád, který byl platný do 31. 8. 2021